Województwo mazowieckie

FARADAYA Warszawa

W maju 2021r zaczęliśmy realizację kontraktu na realizację robót ziemnych na obiekcie: 21-001 P3 WARSZAWA przy ulicy Faradaya. Prace zakończyliśmy w grudniu 2021r.

Zakres robót na tym kontrakcie obejmował:

 • usunięcie warstwy humusu na odkład lub z wywozem
 • wykop pod fundamenty
 • zasypki
 • wykop w nasyp
 • wykonanie wzmocnienia podłoża hali SPEK
 • rozbiórka ogrodzenia wraz z wywozem materiału
faradaya-warszawa-00
faradaya-warszawa-01
faradaya-warszawa-03
faradaya-warszawa-02
faradaya-warszawa-04
faradaya-warszawa-05
 

S7 Pieńki-Płońsk

W okresie 05.2020 – 06.2022 realizowaliśmy kontrakt „Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10) odc. Pieńki – Płońsk. Inwestycja dotyczyła budowy zbiorników retencyjnych i przeciwpożarowych w ilości 16 szt oraz rowów awaryjnych.

Roboty swoim zakresem obejmowały:

 • wykonanie wykopów
 • dociążenie
 • ułożenie płyt ażurowych na dnie i na skarpach
 • ułożenie płyt YOMB na zjazdach
 • ułożenie geomembrany
 • wykonanie podsypki piaskowej
 • humusowanie i obsianie skarp
 • umocnienie wylotów i wlotów skarp i dna płytkami betonowymi
 • wypełnienie otworów wlotów i wylotów rowów awaryjnych zaprawą cementowo-piaskową
 • posadowienie osadników prefabrykowanych.

 

S7 Strzegowo-Pieńki

W maju 2020r rozpoczęliśmy prace na kontrakcie „Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10) odc. Strzegowo – Pieńki. Prace zakończyliśmy w czerwcu 2022r. W tym czasie wykonaliśmy 25 zbiorników retencyjnych.

Zakres robót obejmował:

 • wykonanie wykopów wraz z umocnieniem i odwodnieniem
 • wykonanie nasypów
 • humusowanie wraz z obsianiem
 • umocnienie płytami ażurowymi skarp i dna zbiornika
 • ułożenie na zjazdach płyt Yomb
 • wykonanie podsypki piaskowej i podbudowy związanej cementem
 • wbudowanie krawężników
 • ułożenie geomembrany i jej dociążenie
 • ułożenie geowłókniny
 • wykonanie osadników betonowych
 • wykonanie schodów i poręczy
 • wykonanie rowów wraz z umocnieniem
 • umocnienie przelewów awaryjnych
 • wykonanie podsypki piaskowej
 • umocnienie rowu darniną.
strzegowo-pienki-00
strzegowo-pienki-01
strzegowo-pienki-02
 

S7 Napierki-Mława

W maju 2020r. przystąpiliśmy do realizacji inwestycji „Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10) odc. Napierki – Mława. Przedmiotem robót była budowa zbiorników retencyjnych.

Do wykonania było 20 zbiorników, których zakres robót obejmował:

 • wykonanie wykopów
 • wykonanie nadsypki z gruntu z wykopu
 • wykonanie podsypka piaskowa
 • ułożenie geomembrany
 • umocnienie skarp i dna zbiorników płytą ażurową
 • humusowanie i obsianie trawą.
napierki-mlawa-01
napierki-mlawa-00
 

S61 Podborze-Śniadowo

W okresie od 03.2022 do 07.2023 realizowaliśmy zadanie na kontrakcie „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Budowa drogi ekspresowej nr S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Podborze” (z węzłem) – węzeł Śniadowo (bez węzła), na długości około 19,463 km [S61] + 3,008 km [S8] + 3,57 km [klasy G].” Inwestycja dotyczyła budowy 29 zbiorników retencyjnych: szczelnych, nieszczelnych i infiltracyjnych. Woda z jezdni drogi ekspresowej i dróg dojazdowych przez system rowów, zbiorników retencyjnych, przepustów oraz elementy kanalizacji deszczowej odprowadzona została do rzeki Orz lub zbiorników retencyjno-infiltracyjnych.


Roboty obejmowały:

 • wykonanie wykopów
 • dociążenie
 • ułożenie geokraty wypełnionej kruszywem
 • wykonanie podsypki piaskowej
 • ułożenie goemembrany
 • ułożenie płyt ażurowych z wypełnionych kruszywem
 • wykonanie nasypów
 • drenaż opaskowy
 • wykonanie studni drenarskich i studni hydrostatycznych oraz wylotów drenarskich
 • wykonanie niecki osadczej
 • humusowanie wraz z obsiewem traw
sniadowo-podborze-01
sniadowo-podborze-02
sniadowo-podborze-04
sniadowo-podborze-03
sniadowo-podborze-05
sniadowo-podborze-06
sniadowo-podborze-08
sniadowo-podborze-07
sniadowo-podborze-09
sniadowo-podborze-10
sniadowo-podborze-11
sniadowo-podborze-12
sniadowo-podborze-13
sniadowo-podborze-00